Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

צור קשר
שם :
טלפון :
נושא :
חדשות אחרונות

הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק. 

 
אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.


אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי בית ספר.

 


טיפול פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.

 


טיפול בריפוי בעיסוק לילדי גן דרך קופות החולים.

 


הדרכות הורים  בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סטודנטיות לריפוי בעיסוק.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי גן.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי בית ספר.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי גן.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי בית ספר יסודי ותיכון.

זיכרון עבודה פונולוגי, מילולי. זיכרון עבודה וקריאה

התפתחות קוגניטיבית

על זיכרון עבודה פונולוגי, מילולי, מרחבי ועל הקשר בין זיכרון עבודה לקשב, קריאה והבנה

הדרכת הורים - ריפוי בעיסוק

זיכרון עבודה

זיכרון עבודה הינו אחד מהתפקודים הניהוליים, הכולל מספר מרכיבים קוגניטיביים כגון קידוד (הצפנה), יכולת שליטת קשב, שימור מידע ויכולת התנגדות להפרעות. בספרות מוגדר זיכרון העבודה כמערכת קשב מוגבלת, המאפשרת לאדם לשמור ולאחסן מידע באופן זמני במהלך ביצוע משימה קוגניטיבית  או במהלך השהייה קצרה כלשהי, כך שלאחריה ניתן יהיה להגיב על מידע זה על בסיס ייצוגו הפנימי. לדוגמא, כאשר ילד מפענח מילה שאינו מכיר הוא צריך לשמור בזיכרונו במהלך הקריאה את תבנית האותיות עד שהמילה נשמעת. אם נוצר קושי לשמור מידע זה בזיכרון או אם הזמן הנדרש להיזכר בקשר שבין צליל לאות מתארך, הילד יתקשה בקריאה. מערכת זיכרון העבודה מאפשרת לאדם גם לבצע תהליכי מניפולציה ובקרה על המידע שנקלט באותו זמן (on line) ומהווה מערכת חיונית לביצוע של תפקודים קוגניטיביים גבוהים ותפקודים ניהוליים אחרים. לדוגמא, כאשר אנו פותרים בעיה עלינו להפעיל את זיכרון העבודה על מנת לשמור במוחנו את כל המידע הקשור לבעיה ולפיכך, קיבולת זיכרון העבודה תהווה גורם מכריע ביכולת פתרון הבעיה. זיכרון העבודה מהווה גם מערכת קשר בין תפיסה, זיכרון ארוך טווח ופעילות. לקשר זה השלכות רבות. לדוגמא, ילד עם ליקוי בזיכרון עבודה עשוי לגלות קושי להיזכר במיומנות שלמד בעבר היות ומערכת זיכרון העבודה המקושרת למערכות זכירה אחרות אינה מאפשרת נגישות לידע

הממצאי מחקרים קליניים בנושא יעילות טיפולים רמידיאליים לשם שיפור זיכרון עבודה.

מחקרים שונים (Klingberg et al., 2005; Klingberg, Hans, & Westerberg, 2002b) בדקו האם ההתערבות, הכוללת אימון ממוחשב אינטנסיבי וממושך של זיכרון עבודה, עשויה לשפר זיכרון עבודה, סימפטומים של ADHD(b2002,.Klingberg et al.,2005; Klingberg et al), תפקודים ניהוליים (Klingberg et al., 2005) וקוגניטיביים נוספים (Klingberg et al., 2002b). המחקרים נערכו על 14 ילדים (b2002Klingberg et al., ) ו-53 ילדים (2005Klingberg et al.,) בעלי ADHDבגילאי 7-15, אשר חלקם קיבלו (b2002Klingberg et al.,) או לא קיבלו כלל (2005 Klingberg et al.,) טיפול תרופתי בזמן ההתערבות. בשני המחקרים הושמו הילדים בקבוצת ניסוי או קבוצת ביקורת אשר תרגלו משימות זיכרון עבודה. בשני המחקרים קבוצת הניסוי תרגלה תרגילי זיכרון עבודה המותאמים ליכולת הילד (עם העלייה ביכולת עלתה בהתאמה רמת התרגילים) וקבוצת הביקורת תרגלה תרגילי זיכרון עבודה ללא התאמה ליכולת הילד (רמת התרגילים נותרה זהה ונמוכה). במחקרו של  Klingberg et al.(2002b) היה גם הבדל באורך האימון, כך שקבוצת הניסוי התאמנה 20 דקות לפחות כל יום וקבוצת הביקורת פחות מ-10 דקות כל יום, כאשר שתי הקבוצות התאמנו 4-6 ימים בשבוע למשך 5 שבועות. במחקרו של Klingberg et al.(2005) אורך האימון בשתי הקבוצות היה זהה. הילדים בשתי הקבוצות תרגלו את תרגילי זיכרון עבודה כ- 40 דקות כל יום למשך 5 שבועות. בשני המחקרים נמצא כי קבוצות הניסוי השתפרו יותר מקבוצות הביקורת בביצוע משימות זיכרון עבודה הויזו-מרחבי, שנבדקו בתום ההתערבות על ידי ה-Span Board Test(שלא נכלל באימון) ובנוסף, במחקרו של Klingberg et al.(2005) זוהתה תוצאה זאת גם שלושה חודשים לאחר תום ההתערבות. בשני המחקרים נמצאה גם ירידה בסימפטומים של ADHDבקבוצת הניסוי, כפי שנמדד על ידי תנועות ראש מוטוריות שפחתו באופן מובהק ומשמעותי לאחר ההתערבות (b2002Klingberg et al.,) או כפי שהוערך על ידי שאלוני הורים (2005 Klingberg et al.,). בנוסף, נמצא שיפור מובהק בביצוע תפקודים ניהוליים (2005 Klingberg et al.,) וקוגניטיביים (b2002Klingberg et al.,).