Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

צור קשר
שם :
טלפון :
נושא :
חדשות אחרונות

הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק. 

 
אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.


אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי בית ספר.

 


טיפול פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.

 


טיפול בריפוי בעיסוק לילדי גן דרך קופות החולים.

 


הדרכות הורים  בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סטודנטיות לריפוי בעיסוק.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי גן.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי בית ספר.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי גן.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי בית ספר יסודי ותיכון.

הבדלי מגדר בגיל הרך

הבדלי מגדר בגיל הרך

הבדלי מגדר בספרות ילדים

 

הבדלי מגדר בתחום הכתיבה

א"א כתב יד - אבחון יכולות העתקה וכתיבה בקרב ילדים
במחקרה של יוכמן ופרוש (1995) מצא הבדלי מגדר במדגם של 47 בנים ו-51 בנות בכיתה ב' ואיכות כתב ידם של 48 בנים ו-45 בנות בכיתה ג'.  בכיתה ב' קיבלו הבנות ציון גבוה מהבנים באופן מובהק בתי מבחן סדר וקריאות ומהירות ושטף הכתיבה. בנוסף, בכיתה ג' קיבלו הבנות ציון גבוה מהבנים באופן מובהק בתתי המבחן סדר וקריאות והצבה והתארגנות במרחב.  הבנים קיבלו ציון גבוה יותר מהבנות בתת מבחן התארגנות בזמן כתיבה בשתי מצבי הכתיבה בשתי הכיתות ב' ו-ג' אך לא באופן מובהק. מאידך, במחקרן של גל ופרוש (1996) לא הצביעו על הבדלים מובהקים בין בנים ובנות אך באופן כללי ציוני הבנות היו גבוהים מציוני הבנים במבחן "שאלון עינת להערכת כתיבה ידנית", שהינו הגרסה הראשונה של מבחן א"א כתב יד.

ההבדל בין נתוניהם של יוכמן ופרוש (1995) וגל ופרוש (1996) עשוי לנבוע מההבדל באוכלוסיית הנבדקים.
מספר הנבדקים של יוכמן ופרוש אשר בדקו ילדים בכיתות ב' ו-ג' בלבד היה כפול ממספר הנבדקים של גל ופרוש אשר התפרס על שתי כיתות נוספות א' וד'. יתכן ומספר הנבדקים הנמוך ביחס לטווח הגילאים במחקרן של גל ופרוש גרם לכך שלא נמצאו הבדלים מובהקים בין המינים. גל ופרוש (1996) בדקו 98 ילדים אשר למדו בעיר אילת. מתוך הנבדקים 23 ילדים למדו בכיתה א', 15 בכיתה ב', 30 בכיתה ג' ו-30 בכיתה ד'.


במבחן ה-VMI לא נמצאו הבדלים מובהקים בין בנים ובנות במחקר הנורמות שבוצעו על מבחן ה-Beery VMI(1981). כלומר, ישנן נורמות אחידות לבנים ובנות – מעיד כי לא אותרו הבדלים מובהקים בין המגדרים.


מבחן צורה מורכבת (Bernstein, & Waber, 1996) לא מצאו הבדלי מגדר. Karapetsas & Kantas 1991 אשר בדקו את ביצועי העתקת צורה מורכבת של 420 ילדים בגילאי 5.5.-12.5 , לא מצאו הבדלי ביצוע על פי מגדר מובהקים בגילאי הצעירים , אלא רק בקבוצות הגיל הגבוהות  של 8.5-9.5. בנוסף, נמצא כי הבנות ביצעו את העתקת הצורה המורכבת טוב יותר מהבנים בכל הגילאים פרט לקבוצת הגיל 6.5-7.5 (שבה הבנים בצעו טוב יותר). מחקרים אלו הולמים גם את מחקרה של שרפי-זמיר (2008) שלא מצאה הבדלים מובהקים בין בנים ובנות בציון ה-VMI שנבדק בגן חובה  וברמת הביצוע של מטלות כתיבה ספציפיות: זיהוי ושיום אותיות, כתיבת אותיות מהזיכרון, העתקת אותיות וכיוון כתיבת אותיות בהעתקה וכתיבה מהזיכרון שנבדק בכיתה א' (המחקר כלל 78 ילדים- 30 בנים ו-48 בנות).