Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

צור קשר
שם :
טלפון :
נושא :
חדשות אחרונות

הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק. 

 
אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.


אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי בית ספר.

 


טיפול פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.

 


טיפול בריפוי בעיסוק לילדי גן דרך קופות החולים.

 


הדרכות הורים  בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סטודנטיות לריפוי בעיסוק.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי גן.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי בית ספר.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי גן.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי בית ספר יסודי ותיכון.

חוקים בתחום לקויות למידה

חוקים בתחום לקויות למידה

חוק זכויות בעלילקויות למידה במוסדות ה-על תיכוניים.
 

על פי הערכה שונות 3.5 אחוז מהסטודנטים במכללות ובאוניברסיטאות הם בעלי לקויות למידה, החוק החדש מספק לסטודנטים סל התאמות המאפשר להם לבטא את יכולותיהם ולתרגמם להישגים אקדמיים כמו יתר בני גילם.

חוק זכויות בעלי לקויות למידה במוסדות העל תיכוניים התקבל בכנסת בקריאה שנייה ושלישית בראשון באפריל 2008. החוק יכנס לתקפו בהדרגה במשך שלוש שנים החל מהראשון בפברואר 2009.

החוק יאפשר לסטודנטים בעלי לקויות למידה להגיש בקשה לקבלת הקלות בקבלה לאוניברסיטה או המכללה ובמסגרת לימודיו בה. על מנת שהמוסד האקדמי יוכל לדון בבקשה, הסטודנט יצטרך להציג אבחון מוכר המציג על סוג ומידת קשייו הלימודיים.

החוק מחייב את מוסד ההשכלה לענות על בקשת הסטודנט תוך זמן של 30 יום מהגשת הבקשה.

החוק מאפשר לסטודנט לערער על אי קבלה או החלטה כלשהי של המוסד הלימודי ביחס לסוג ההתאמות שצריך.

החוק אינו קובע אלו הקלות והתאמות יבצע כל מוסד לימודי לתלמידים שיציגו אבחונים המעידים על לקויות למידה.

ההקלות יכולות להתבטא בהארכת זמן הבחינה, מתן אפשרות להיבחן בעל פה ועוד.

כל מוסד לימודי אקדמי יצטרך לקבוע כללים כיצד ליישם את החוק ולהקנות למרצים כלי לימוד עבור סטודנטים המציגים לקויות למידה.